Sekretesspolicy (Januari 2021)

Bästa kund!

Det gläder oss att du är intresserad av dataskydd. Vi vill ge dig en lättbegriplig översikt över vår dataskyddsprocess.

Vårt mål är att ge dig en fantastisk kundupplevelse som även innebär att du alltid kan lita på oss och att du känner att vi alltid är öppna och ärliga. Tack vare att du litar på vår produkt kan vi ge dig denna fantastiska kundupplevelse. Vi vill tacka dig för ditt samarbete.

Vilka är vi?

Vi är Digital by Sweden AB, men vanligtvis kallas vi bara Digital by Sweden. Du kan alltid kontakta oss på följande sätt:

Digital by Sweden AB

Ljunitsgatan 35

266 33 Munka Ljungby

Sverige

E-post: support@digitalbysweden.com

När du besöker vår webbplats samt när du registrerar dig eller lägger beställningar så innebär det att du godkänner den här sekretesspolicyn.

Som personuppgiftsansvarig avgör vi hur vi ska behandla dina personuppgifter, i vilket syfte och med vilka medel. Vi är skyldiga enligt lagen att ge dig följande information – men för oss är det främsta skälet att vi anser att ett samarbete alltid ska bygga på ärlighet.

Som personuppgiftsansvarig är det vårt ansvar att all vår behandling av uppgifter sker i enlighet med lagens krav. Vår behandling av dina personuppgifter sker utifrån vad du rimligen kan förvänta dig (länk till ”berättigade intressen”).

Om du har några frågor om dataskyddet hos Digital by Sweden kan du alltid kontakta den som är dataskyddsansvarig hos oss via följande e-postadress: support@digitalbysweden.com

Vi är din kontaktpunkt om du har några frågor angående vårt dataskydd.

Du har rätt till sekretess och det är ditt val

Som kund kan du själv välja vilken information du vill dela med oss. Vi behöver naturligtvis viss information för att kunna fullgöra vårt avtal. Men det innefattar inte nödvändigtvis all den information som du kan göra tillgänglig för oss. Om du vill avslöja mindre information om dig själv så kan du följa de här stegen:

Cookies: Du kan installera tilläggsprogram i din webbläsare som blockerar onödiga cookies. På så sätt får du inte se några intressebaserade annonser.

Reklam: Om du inte vill få nyhetsbrev från oss kan du avbryta prenumerationen när som helst. Då kan vi inte skicka några av våra fantastiska erbjudanden till dig.

Ingen datadelning: Om du inte vill dela någon information alls med oss så är det trist. Då får vi inte möjlighet att berätta för dig hur bra våra produkter är.

Du kan även utöva följande rättigheter när som helst:

Rätt till tillgång

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi lagrar om dig och hur vi behandlar de uppgifterna.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att de uppgifter som vi har om dig inte stämmer kan du alltid be oss korrigera dem.

Rätt till radering

Du kan alltid be oss ta bort uppgifter om dig som vi har lagrade.

Rätt till begränsning av behandling

Om du inte vill att dina uppgifter ska tas bort, men inte vill att vi ska behandla dem vidare kan du be att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter. I sådana fall så kommer vi att arkivera dina uppgifter och endast integrera dem i våra system igen om och när du vill. Under tiden kan du dock inte använda våra tjänster, eftersom det innebär att vi behöver behandla uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet

Du kan be oss att skicka de uppgifter som vi lagrar om dig i ett maskinläsligt format till dig själv eller till någon annan ansvarig person. I det här sammanhanget gör vi då uppgifterna tillgängliga för dig eller den ansvariga personen i JSON-format.

Rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller invända mot vidare behandling av dina uppgifter. Det här innefattar också att du kan invända mot behandling som vi utför utan ditt samtycke men baserat på våra berättigade intressen. Det gäller till exempel direkt marknadsföring. Du kan när som helst invända mot att ta emot fler nyhetsbrev. Om du inte samtycker till syftena med vår behandling baserat på berättigade intressen eller om du vill invända mot den så kan du när som helst protestera med anledning av den här policyn eller angående en viss situation. Skicka i så fall ett e-postmeddelande till: support@digitalbysweden.com. Vi kommer då att granska behandlingen på nytt och antingen sluta behandla dina uppgifter i det aktuella syftet eller förklara våra syften till behandlingen och varför vi kommer att fortsätta behandla uppgifterna.

Automatiskt beslutsfattande

Vi behandlar även dina personuppgifter baserat på algoritmer för att förenkla processen. Du har naturligtvis rätt att inte falla under beslut som endast fattas utifrån automatisk behandling. Om du anser att vi har nekat dig åtkomst på ett orättfärdigt sätt kan du alltid kontakta oss på: support@digitalbysweden.com. Vi kommer då att undersöka fallet separat och besluta i varje enskilt fall.

Rätt att klaga

Om du anser att vi har gjort något fel beträffande dina personuppgifter eller rättigheter så kan du när som helst klaga hos lämplig tillsynsmyndighet.

 

Den tillsynsmyndighet som är ansvarig för oss i det här fallet är:

Datainspektionen

Telefon: 08-657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Om du vill utöva dina rättigheter kan du när som helst kontakta support@digitalbysweden.com

Vilka uppgifter behandlar vi?

I följande beskrivning av vår behandling refererar vi i varje enskilt fall till kategorier av personuppgifter. En kategori innehåller flera personuppgifter, vilka vanligtvis behandlas tillsammans i det givna syftet. 

Med ”personuppgifter” avses information som kan identifiera dig eller göra dig identifierbar. 

Vi behandlar vanligtvis följande kategorier av personuppgifter av följande skäl:

Kontaktuppgifter:

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ID från eventuella sociala medier (om tillämpligt).

Anledning:

Om du kontaktar oss så samlar vi in den här informationen eftersom vi behöver veta vem vi kommunicerar med och vad vi har kommunicerat om, så att vi kan hjälpa dig i det ärende som du kontaktar oss angående. Det här gäller även om du lämnar kommentarer på våra sociala mediesidor. Vi kombinerar inte de här uppgifterna med din profilinformation på vår plattform, men vi kan fortfarande identifiera dig via ditt sociala medie-ID.

Platsdata:

Adress, postnummer, ort, land, longitud, latitud.

Anledning:

Vi behöver den här informationen för att kunna leverera dina beställningar. Vi skapar longitud och latitud automatiskt för att kunna behandla din leveransadress i våra sammankopplade system.

Profildata (huvuddata)

Namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadresser, demografiska uppgifter (ålder, leveransadress).

Anledning:

De här uppgifterna är dina huvuddata som vi absolut behöver för att utföra våra tjänster. Det här bildar tillsammans med ditt namn dina huvuddata. 

Enhetsinformation och åtkomstdata:

Enhets-ID, enhetsidentifikation, operativsystem samt motsvarande version, åtkomsttid, konfigurationsinställningar, information om internetanslutning (IP-adress).

Anledning:

Vid varje åtkomst lagrar vi den här informationen av tekniska skäl. Vi använder även delar av den här informationen för att upptäcka misstänkt beteende i ett tidigt skede och undvika skada.

Beställningsinformation:

Beställningshistorik, valda restauranger, fakturor, beställnings-ID, kommentarer om beställningar, information om betalningsmetod, leveransadress, lyckade beställningar och avbeställda beställningar.

Anledning:

Varje gång du gör en beställning så läggs den här informationen till i din profil. Vi använder även samma information för att förbättra våra tjänster. Dessutom anonymiserar vi den här informationen när du begär radering eller när din profil blir inaktiv, så att vi kan använda informationen i anonymiserad form för att optimera våra tjänster.

Kommunikationsuppgifter:

Namn, e-postadress, telefonnummer, enhets-ID.

Anledning:

Om du vill få vårt nyhetsbrev, ett SMS, eller ett pushmeddelande i Facebook Messenger från oss så behöver vi viss information för att skicka meddelandet. I stället för att hälsa dig med ”Hej du” så tycker vi att det är mer kundvänligt att tilltala dig med ditt namn. Den här kategorin av personuppgifter används också för att vi ska kunna kontakta dig, till exempel om det inte går att leverera en viss produkt och vi vill erbjuda dig ett annat alternativ.

Betalningsinformation:

Betalningsmetod, pseudonymiserad kredit-/betalkortsinformation.

Anledning:

Vi behöver den här informationen för att spåra dina betalningar och tilldela dem till de beställningar som du gjort.

Leveransinformation:

Namn, leveransadress, telefonnummer, beställnings-ID.

Anledning:

I enlighet med principen om dataminimering ger vi bara den information till våra Partners som de behöver för att göra i ordning och leverera din beställning.

I vilka syften behandlar vi uppgifter?

Vi behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med stränga juridiska krav. Vi är särskilt uppmärksamma på att ta hänsyn till samtliga principer om behandling av personuppgifter. Digital by Sweden är mycket måna om öppenhet. Därför behandlar vi endast dina uppgifter om det kan göras lagenligt och du rimligen kan förvänta dig att de behandlas. Om vi under en utvärdering kommer fram till att behandlingen inte rimligtvis kan förväntas så kommer vi endast att fortsätta behandlingen med ditt uttryckliga samtycke.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig är det nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter. Mycket av den informationen skickar du till oss. Andra delar av informationen samlar vi in automatiskt när du använder våra plattformar. I alla händelser anstränger vi oss för att behandla så lite information som möjligt. Du kan hjälpa oss genom att endast dela med dig av uppgifter till oss som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra kontraktsenliga förpliktelser.

Skapande av konto

När du använder Plattformen, samlar vi in dina uppgifter som du har angett i din Facebook profil. Det här innebär information som är absolut nödvändig. Vi kan inte skapa en kundprofil utan de här uppgifterna. Din e-postadress och ditt telefonnummer är särskilt viktiga för oss, eftersom vi använder den informationen för att kommunicera med dig.

Kategorier av personuppgifter:

Profildata (huvuddata)

Enhetsinformation och åtkomstdata

Rättslig grund:

Artikel 6, stycke 1 b) i GDPR: fullgörande av ett avtal

Inloggning

Plattformen kräver ingen inloggning. Din identifiering görs via ditt Facebook konto

Kategorier av personuppgifter:

Profildata (huvuddata)

Rättslig grund:

Artikel 6, stycke 1 b) i GDPR: fullgörande av ett avtal, för registreringen;

Artikel 6, stycke 1 f) i GDPR, för säkerhetsåtgärderna

 

Beställningshantering

När du har bestämt dig för att göra en beställning så lagrar vi den här informationen i din profil och behandlar den vidare så att du kan skicka in din beställning till oss. När du skickar din beställning överförs dina personuppgifter till vår administration där de sedan överförs till andra system för ytterligare bearbetning.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter

Platsdata

Enhetsinformation och åtkomstdata

Rättslig grund:

Artikel 6, stycke 1 b) i GDPR: fullgörande av ett avtal

 

Leverans

När du har lagt en lyckad beställning körs flera processer i bakgrunden för att se till så att beställningen levereras snabbt. Följande text beskriver hur och varför dina uppgifter behandlas.

Överföring till Partner

Partnern ansvarar för leveransen. Det står Partnern fritt att använda fast anställda, frilansare eller komma från tredje parter. I alla de här fallen skickar vi dina personuppgifter till Parntern så att de kan leverera din beställning snabbt.

Kategorier av personuppgifter:

Leveransinformation till Partner

Namn, adress

Rättslig grund:

Artikel 6, stycke 1 b) i GDPR: fullgörande av ett avtal

Sparade betalningsmetoder

För att beställningsprocessen ska bli ännu smidigare för dig så erbjuder vi oss att spara den betalningsmetod som du föredrar. Det innebär att du inte behöver ange betalningsuppgifterna igen nästa gång du gör en beställning. För att vi ska lagra den här informationen krävs att vi först får ditt samtycke. Du kan spara din betalningsinformation genom att klicka i fältet för samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke för framtida bruk när som helst genom att inaktivera fältet för samtycke igen eller informera oss via e-post till: support@digitalbysweden.com

Kategorier av personuppgifter:

Betalningsinformation

Rättslig grund:

Artikel 6, stycke 1 a) i GDPR: samtycke

Annonser och marknadsföring

Direkt marknadsföring

Nyhetsbrev

Om du har givit oss din e-postadress när du köpt varor eller tjänster eller skapat ett konto på vår plattform så förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden om liknande varor eller tjänster som du redan köpt från oss till dig.

Innehållet i våra nyhetsbrev varierar, och det gör även de tekniker och kriterier vi använder för att utforma nyhetsbreven och dela upp kundgrupper. Till exempel kan en kundgrupp få ett speciellt nyhetsbrev med särskilda erbjudanden från restauranger de beställt från. Andra nyhetsbrev kan gälla specifika produkter relaterade till en viss smak, till exempel sushi, indiska delikatesser eller pizza.

Vi använder olika information från din beställningshistorik och leveransadress. Den här profileringsprocessen innebär att vi automatiskt behandlar dina uppgifter. Den specifika kundsegmenteringen kan ha en juridisk effekt på dig eller påverka dig markant på andra sätt, om du får vissa nyhetsbrev och inte inkluderas i andra kampanjer.

Om automatiskt beslutsfattande leder till ett negativt resultat för dig och du inte instämmer kan du kontakta oss på: support@digitalbysweden.com. I så fall kommer vi att göra en individuell bedömning av omständigheterna i ditt fall.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter

Platsdata

Beställningsinformation

Rättslig grund:

Databehandling på det här sättet sker endast utifrån vårt berättigade intresse i personligt anpassad direktreklam enligt artikel 6, stycke 1 f) i GDPR. Om du från början invänt mot att vi använder din e-post i det här syftet kommer vi inte att skicka e-post till dig i marknadsföringsändamål. Du har rätt att invända mot att din e-postadress används i ovannämnda marknadsföringssyften när som helst med framtida verkan genom att meddela den ansvariga person som beskrivs i början av den här policyn. När din invändning tas emot kommer användningen av din e-postadress i marknadsföringssyften omedelbart upphöra.

NKI (Nöjd Kund Index)

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra tjänster. Konstruktiv feedback från dig är mycket viktig för oss. Därför kommer vi ibland skicka kundundersökningar till dig, där vi ber om dina åsikter. Om du inte vill ta emot inbjudningar till kundundersökningar kan du när som helst avbryta prenumerationen på dem. I alla förfrågningar om kundundersökningar kan du klicka på ”avbryt prenumerationen” (eller liknande formulering, på engelska ”Unsubscribe”). Vi kommer då inte att kontakta dig igen.

Kategorier av personuppgifter:

Kommunikationsuppgifter

Rättslig grund:

Artikel 6, stycke 1 f) i GDPR: berättigade intressen

Vårt berättigade intresse är det syfte som beskrivs ovan.

Appen

Vi är mycket intresserade av att informera dig om nya restauranger eller erbjudanden när du använder vår app. Vi vill alltid ge dig en fantastisk kundupplevelse. För att uppnå det förhandlar vi fram mycket bra erbjudanden åt dig med våra restaurangpartner. För att ge dig information om erbjudandena skickar vi meddelanden i appen eller pushmeddelanden. Det är avgörande att du har aktiverat det här i din enhet/dina enheter.

Kategorier av personuppgifter:

Platsdata

Profildata (huvuddata)

Beställningsinformation

Rättslig grund:

Om behandling sker med ditt samtycke så är den rättsliga grunden artikel 6, stycke 1 a) i GDPR, närmare bestämt ditt samtycke. Annars baseras behandlingen på vårt berättigade intresse enligt artikel 6, stycke 1 f) i GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i det syfte som beskrivs här ovanför.

SMS

Utöver andra sätt använder vi även SMS för att informera dig om nya erbjudanden i ditt område. Du får dock bara SMS från oss om du har lämnat ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida verkan. Skicka i så fall ett e-postmeddelande till: support@digitalbysweden.com. Det är avgiftsfritt för dig både att registrera dig och att avbryta.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter

Beställningsinformation

Rättslig grund:

Artikel 6, stycke 1 a) i GDPR: samtycke

Onlinemarknadsföring

Vår tjänst är till stor del baserad på att informera potentiella kunder om att vi erbjuder en fantastisk kundupplevelse och att det alltid är värt att besöka vår plattform. För att kunna nå så många potentiella kunder som möjligt är vi mycket aktiva inom onlinemarknadsföring. Det är också minst lika viktigt att vi får förtroende från potentiella kunder och att vi stärker förtroendet hos befintliga kunder. Därför vill vi beskriva vår process så tydligt som möjligt.

Målinriktning

I princip handlar målinriktning om att växla och tona in annonsbanderoller på webbplatser som är anpassade för specifika målgrupper. Målet är att visa de mest attraktiva annonserna så individuellt som möjligt för användare och potentiella kunder. Först definierar vi en målgrupp och sedan anlitar vi tjänsteleverantörer för att visa våra annonser för den definierade målgruppen. Vi behandlar inte några personuppgifter, eftersom det här till en början görs anonymt. För att definiera målgruppen bättre segmenterar vi kundtyper och placerar olika annonser på olika portaler.

Ny målinriktning

Så fort du har besökt vår webbplats och till exempel lagt en beställning i varukorgen lagrar vi den här informationen i cookies. Om du fortsätter att surfa på andra webbplatser så hjälper våra reklampartner oss att påminna dig om att du inte har slutfört din beställning än. Vi vill inte att du ska gå miste om vår fantastiska kundupplevelse.

Du kan inaktivera den nya målinriktningen genom att installera lämpliga tilläggsprogram i din webbläsare. Du kan och bör även regelbundet rensa cookies som lagras i den webbläsare du använder

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter

Rättslig grund:

Artikel 6, stycke 1 f) i GDPR: berättigade intressen

Vårt berättigade intresse är det syfte som beskrivs ovan.

Cookies

För att göra besök på vår webbplats och i vår app så attraktiva som möjligt samt för att möjliggöra vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Cookies är små textfiler som lagras på din (användarens) enhet. Vissa av de cookies vi använder raderas i slutet av en webbläsarsession, alltså när du stänger webbläsaren. (De kallas sessionscookies.) Andra cookies blir kvar på din enhet och gör så att vi eller ett till oss närstående bolag kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök. (De kallas beständiga cookies.) Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningarna för cookies och individuellt bestämmer om du vill acceptera cookies eller inte, i särskilda fall eller i allmänhet. Om du inte accepterar cookies kan det begränsa funktionaliteten på vår webbplats och i vår app.

Kategorier av personuppgifter:

Rättslig grund:

Om behandling sker med ditt samtycke så är den rättsliga grunden artikel 6, stycke 1 a) i GDPR, närmare bestämt ditt samtycke. Annars baseras behandlingen på vårt berättigade intresse enligt artikel 6, stycke 1 f) i GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i det syfte som beskrivs här ovanför.

Du kan hitta vår policy för cookies med information om alla cookies vi använder här.

Bonusprogram

Vi vill belöna våra kunders lojalitet med attraktiva erbjudanden och poäng. Av den anledningen ger vi kunder möjlighet att delta i bonusprogram. Deltagande i bonusprogram kräver samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida verkan. Skicka i så fall ett e-postmeddelande angående det här till: support@digitalbysweden.com

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter

Rättslig grund:

Artikel 6, stycke 1 a) i GDPR: samtycke

Utlottningar

Deltagande i lotteriet kräver ditt samtycke. Om du redan har givit ditt samtycke och vill återkalla det med framtida verkan kan du göra det när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande angående det här till: support@digitalbysweden.com. I så fall utesluter vi dig från deltagande i våra utlottningar och du får då inte heller några fler inbjudningar till utlottningar.

Rättslig grund:

Artikel 6, stycke 1 a) i GDPR: samtycke

Undersökningar om användarupplevelse:

Vi utvecklar ständigt nya produkter och försöker anpassa våra tjänster enligt våra kunders önskemål. För att mäta hur effektiva sådana ändringar är erbjuder vi regelbundet intervjuer med vårt användarupplevelseteam. I intervjuerna registrerar vi användarbeteende och frågar om möjligheter till optimering.

Deltagande i intervjuer kräver ditt samtycke. Om du redan har givit ditt samtycke och vill återkalla det med framtida verkan kan du göra det när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande angående det här till: support@digitalbysweden.com. I så fall utesluter vi dig från deltagande i våra intervjuer och du får då inte heller några fler inbjudningar till sådana intervjuer.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter

Beställningsinformation

Rättslig grund:

Artikel 6, stycke 1 a) i GDPR: samtycke

Hantering av kundrelationer

Dina förfrågningar

Att våra kunder ska bli nöjda är vårt främsta mål. Därför är vi mycket måna om att vara tillgängliga för att besvara alla dina frågor. För att kunna besvara frågor och förstå de övergripande problemen lagrar vi innehållet från konversationer i vårt system för hantering av kundrelationer när vi blir kontaktade. Vilken information vi lagrar beror på vilken information som tillhandahålls till oss som en del i kommunikationen.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter

Beställningsinformation

Rättslig grund:

Artikel 6, stycke 1 b) i GDPR: fullgörande av ett avtal

Bedrägeribekämpning och säkerhet på vår plattform

För att skydda våra kunder och vår plattform från möjliga angrepp övervakar vi fortlöpande aktiviteterna på vår webbplats för alla besökare. Med anledning av det här använder vi olika tekniska åtgärder för att se till att misstänkta beteendemönster upptäcks i ett tidigt skede och stoppas i god tid. För att vårt mål ska uppnås körs flera övervakningsmekanismer parallellt och förhindrar potentiella angripare från att alls få åtkomst till vår webbplats.

Processen för beslutsfattande är automatiserad och den kan ha en juridisk effekt för berörda personer, eller påverka dem på ett liknande sätt. Om automatiskt beslutsfattande leder till ett negativt resultat för dig och du inte instämmer kan du kontakta oss på: support@digitalbysweden.com. I så fall kommer vi att göra en individuell bedömning av omständigheterna i ditt fall.

Kategorier av personuppgifter:

Enhetsinformation och åtkomstdata

Kontaktuppgifter

Betalningsinformation

Beställningsinformation

Information om rabattkoder

Rättslig grund:

Artikel 6, stycke 1 a) i GDPR: samtycke

Sammanslagningar och förvärv samt ägarskifte

Vi vill även informera dig om att vid en sammanslagning med eller förvärv gjort av ett annat företag kommer vi att dela information med det företaget. Naturligtvis kommer vi i så fall kräva att det företaget efterlever lagar och bestämmelser angående dataskydd.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter

Leveransinformation

Platsdata

Profildata (huvuddata)

Enhetsinformation och åtkomstdata

Beställningsinformation

Kommunikationsuppgifter

Betalningsinformation

Information om rabattkoder

Rättslig grund:

Artikel 6, stycke 1 f) i GDPR: berättigade intressen

Vårt berättigade intresse är det syfte som beskrivs ovan.

Rabattkoder

Vi erbjuder ofta rabattkoder för våra plattformar. Det kan vi göra av olika skäl. Syftet med rabattkoderna är att belöna våra lojala kunder och uppmuntra dem att fortsätta leda andra lojala kunder. För att kunna kontrollera antalet rabattkoder samt deras värde och användningsfrekvens, och för att förhindra missbruk, samlar vi in olika personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter:

Profildata (huvuddata)

Information om rabattkoder

Rättslig grund:

Artikel 6, stycke 1 f) i GDPR: berättigade intressen

Vårt berättigade intresse är det syfte som beskrivs ovan.

Vilka vi arbetar med och var vi behandlar dina uppgifter

Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till någon obehörig tredje part. Som en del i vårt arbete införskaffar vi dock tjänster från utvalda tjänsteleverantörer och ger dem begränsad och strängt övervakad åtkomst till vissa av dina uppgifter. Innan vi lämnar vidare personuppgifter till dessa partnerbolag för behandling för vår räkning granskas emellertid varje enskilt företag. Alla uppgiftsmottagare måste uppfylla de lagliga kraven angående dataskydd och bevisa sin dataskyddnivå på lämpligt sätt.

Tjänsteleverantörer

Vi använder olika personuppgiftsbiträden (databehandlare) i vår dagliga behandling. De behandlar dina personuppgifter i enlighet med kraven i artikel 28 i GDPR.
De har ingen rätt alls till uppgifterna. Vi övervakar även våra personuppgiftsbiträden och inkluderar endast de som uppfyller våra höga förväntningar. Eftersom vi använder olika personuppgiftsbiträden och ändrar dem då och då är det inte lämpligt att vi identifierar specifika mottagare av personuppgifter. Men om du är intresserad berättar vi gärna namnet på det biträde eller de biträden som vi använder vid den aktuella tidpunkten.

Tredje parter

Utöver personuppgiftsbiträden arbetar vi även med tredje parter som vi överför personuppgifter till, men som inte binds av våra instruktioner. Det gäller till exempel konsulter, jurister eller skattekonsulter som tar emot kunders personuppgifter från oss på basis av ett avtal och behandlar uppgifterna av juridiska skäl eller för att skydda våra egna intressen. Vi varken säljer eller hyr ut dina personuppgifter till någon tredje part under några omständigheter. Det här sker aldrig utan ditt uttryckliga samtycke.

Åklagarmyndigheter och rättsliga förfaranden

Tyvärr kan det hända att vissa av våra kunder eller tjänsteleverantörer inte uppför sig rättvist och vill skada oss. I sådana fall är vi inte bara skyldiga enligt lag att lämna över personuppgifter, utan det ligger även i vårt eget intresse att hindra skador och styrka våra påståenden, samt att motsäga orättfärdiga påståenden.

Fansidor i sociala medier

Vi har profiler på olika sociala medieplattformar där vi gör reklam för våra produkter och har kontakt med kunder. Eftersom vi har dessa profiler på tredjepartsplattformar innebär det att aktören samlar in olika personuppgifter från dig varje gång du besöker de sociala mediekanalerna.

Ansvar

Vi och respektive aktör hos den sociala medieplattformen fungerar som gemensamma personuppgiftsansvariga. När två eller fler personuppgiftsansvariga tillsammans avgör hur och varför personuppgifter behandlas är de gemensamt ansvariga.

De sociala medieplattformarna Facebook och Instagram drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Vi är ansvariga för alla interaktioner på våra egna plattformar. De som driver de sociala medieplattformarna är personuppgiftsansvariga för allmänna interaktioner och interaktioner utanför våra profiler.

Ett undantag gäller för den personuppgiftsbehandling för användningsanalys som beskrivs nedan (sidstatistik). För det här är vi gemensamt ansvariga med Facebook.

Följande länkar visar exakt vilka uppgifter som samlas in av respektive social medieaktör:

Facebooks sekretesspolicy

Instagrams sekretesspolicy

Behandling av uppgifter

Facebook tillhandahåller statistik och insikter angående sidor till sidadministratörer. Det här hjälper administratörerna förstå vilka aktiviteter besökare utför på deras sidor (”sidstatistik”).

När du besöker eller interagerar med en sida eller dess innehåll kan information såsom följande samlas in och användas för att skapa sidstatistik:

 • Att en sida, post eller video från en sida visas
 • Att en sida följs eller avföljs
 • Att en sida eller post gillas eller avgillas
 • Att en sida rekommenderas i en post eller kommentar
 • Att en sidpost kommenteras på, delas eller reageras på (inklusive typen av reaktion)
 • Att posten på en sida döljs eller rapporteras som spam
 • Att en länk till en sida klickas på från en annan sida på Facebook, eller från en annan sida utanför Facebook
 • Att markören hålls över en sidas namn eller profilbild för att visa en förhandsvisning av sidans innehåll
 • Att webbplatsen, telefonnumret, knappen Få väganvisningar eller annan knapp på en sida klickas på
 • Huruvida du använder en dator eller mobil enhet när du besöker eller interagerar med sidan eller dess innehåll

Vi och Facebook är gemensamt ansvariga för att behandla dina uppgifter för tillhandahållande av sidstatistik. I det här syftet har vi och Facebook kommit överens om en uppdelning av våra dataskyddsskyldigheter enligt artikel 26 i GDPR.

Dina rättigheter som registrerad

Vi är ensamt ansvariga för all behandling av personuppgifter på den här sidan, i enlighet med bestämmelserna om dataskydd. Som en del av vår överenskommelse med Facebook har vi kommit fram till att Facebook är primärt ansvariga för att uppfylla sina informationsskyldigheter i anslutning till sidstatistikdata samt för att se till att du kan utöva dina rättigheter enligt GDPR. Du kan hitta mer information om dina rättigheter som personuppgiftsregistrerad hos Facebook i Facebooks sekretesspolicy angående sidstatistik.

Behandling av uppgifter utanför EU

Vi behandlar främst dina uppgifter inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vissa av de tjänsteleverantörer som nämns ovan är dock baserade utanför EU och EES. GDPR ställer höga krav angående överföring av personuppgifter till tredje land. Alla våra uppgiftsmottagare i tredje land måste leva upp till de kraven. Innan vi överför dina personuppgifter till någon tjänsteleverantör i ett tredje land utvärderas först tjänsteleverantören utifrån sin nivå av dataskydd. Leverantörer hamnar endast på vår lista över aktuella tjänsteleverantörer om de kan uppvisa tillräckliga nivåer av dataskydd.

Oavsett om våra tjänsteleverantörer finns inom EU/EES eller i ett tredje land så måste varje tjänsteleverantör skriva under ett avtal med oss angående uppgiftsbehandling. Tjänsteleverantörer utanför EU/EES måste uppfylla ytterligare krav. Enligt artikel 44 och efterföljande sidor i GDPR får personuppgifter överföras till tjänsteleverantörer som uppfyller minst ett av följande krav:

 1. Kommissionen har beslutat att det tredje landet säkerställer en adekvat skyddsnivå (till exempel Israel och Kanada).
 2. Standardklausuler för dataskydd har antagits:

Det här är avtalsklausuler som inte kan ändras av avtalsslutande parter och som föreskriver en adekvat nivå av dataskydd.

 1. Godkänd certifieringsmekanism:

Enligt internationella överenskommelser kan företag certifieras enligt bestämda kriterier. En sådan certifiering är Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA.

Via följande länk kan du se certifierade företag: https://www.privacyshield.gov/welcome

Vi överför endast dina uppgifter till tjänsteleverantörer som uppfyller minst ett av dessa krav. Om vi överför uppgifter till tredje länder så är det i huvudsak till företag som är baserade i USA.

Hur länge lagrar vi uppgifter?

I allmänhet tar vi bort dina uppgifter när syftet har uppfyllts. De exakta reglerna för borttagning definieras i våra regionala raderingsprinciper. Olika borttagningsregler gäller beroende på syftet med behandlingen. Inom våra raderingsprinciper har vi definierat olika uppgiftsklasser och tilldelat dem regler om raderingsperioder. De uppgifter som samlas in märks med en borttagningsregel. När lagringsperioden har löpt ut raderas de lagrade uppgifterna följaktligen.

Vi raderar dina personuppgifter om du meddelar oss att du önskar det eller om ditt konto inte är aktivt på tre år. Vi tar i så fall även bort ditt konto. Innan det händer får du ett separat meddelande från oss till den e-postadress som du registrerat för ditt användarkonto.

Utöver de borttagningsregler som definierats av oss finns även lagstadgade lagringsperioder som vi måste följa. Skattedata måste till exempel lagras minst mellan sex och tio år, eller i vissa fall ännu längre. Sådana särskilda lagringsperioder varierar enligt lokala lagkrav.

Därför kan vi behöva behålla vissa av de lagrade uppgifterna enligt lagen även om du begär radering. Men i sådana fall kommer vi att begränsa data för vidare behandling.

Vi kommer även fortsätta lagra dina uppgifter om vi har rätt att göra det enligt artikel 17, stycke 3 i GDPR. Det gäller särskilt om vi behöver dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Angående vår policy för cookies

Du kan hitta vår policy för cookies med information om alla cookies vi använder här.

Spårningscookies används för att förknippa din beställning med den ursprungliga webbplatsen

Rätt att ändra

Vi förbehåller oss rätten att ändra den här förklaringen om dataskydd i enlighet med lagstadgade villkor. Vi kommer att informera dig om betydande ändringar, till exempel ändringar av syfte eller nya syften med uppgiftsbehandling.

Senaste uppdateringen: Januari 2021

Policy för cookies

För att göra besök på vår webbplats och i vår app så attraktiva som möjligt samt för att möjliggöra vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Cookies är små textfiler som lagras i din (användarens) webbläsare. Vissa av de cookies vi använder raderas i slutet av en webbläsarsession, alltså när du stänger webbläsaren. Andra cookies blir kvar i din webbläsare och gör så att vi eller ett till oss närstående bolag kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök. (De kallas beständiga cookies.) Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningarna för cookies och individuellt bestämmer om du vill acceptera cookies eller inte, i särskilda fall eller i allmänhet. Om du inte accepterar cookies kan det begränsa funktionaliteten på vår webbplats och i vår app.

Vi delar in cookies i tre kategorier:

 • Obligatoriska
 • Funktionella
 • Personliga

Här nedanför hittar du mer information om dina val samt en detaljerad lista över de cookies vi använder.

Obligatoriska cookies krävs för att navigera på vår webbplats samt för att använda de tjänster vi tillhandahåller. Om dessa cookies inte används garanteras inte korrekt funktionalitet för vår webbplats (till exempel att ange text) när besökare går igenom sidor på webbplatsen. Dessa cookies samlar även in information om hur besökare använder vår webbplats, till exempel vilka sidor de besöker oftast samt om de får felmeddelanden från webbplatser. Dessa cookies samlar in sammansatt, anonym information som inte identifierar besökare. Cookie-filerna gör även så att vår webbplats kommer ihåg användares val, till exempel språk eller region, för att tillhandahålla bättre funktioner. Enligt lag krävs inte någon åtgärd från dig för att acceptera dem. Vi använder även dessa cookies för att lagra information om huruvida du har lämnat ditt samtycke till att använda cookies eller att tillfälligt lagra information som du angivit.

Funktionella cookies samlar in anonym information. De kan inte spåra din navigering på andra webbplatser. De kan även användas för att skicka målinriktade annonser/erbjudanden eller för att mäta hur effektiv en reklamkampanj varit. De kan användas för att avgöra vilka kanaler för onlinemarknadsföring som är mest effektiva. Med dessa cookies lagrar vi även dina inloggningsuppgifter i din webbläsare, så att du kan logga in automatiskt nästa gång du besöker vår webbplats. Eftersom vi vill presentera en webbplats för dig som är utformad för optimal användarvänlighet aktiveras funktionella cookies vanligtvis när du besöker vår webbplats.

För att möjliggöra de beskrivna åtgärderna använder vi även cookies från tredje parter i den här kategorin. Genom att analysera din anonymiserade användning kan vi hitta områden där vår webbplats kan förbättras.

Personliga cookies används för att visa mer målinriktade annonser som är relevanta för användaren och anpassade enligt användarens intressen. Dessa cookies hjälper oss att ge anpassade målgruppslistor för marknadsföring till våra marknadsföringspartner. Vi behöver ditt samtycke för att aktivera dessa cookies.

Invändning mot användning av cookies

Om du inte vill att vi ska samla in och analysera information om ditt besök så kan du när som helst invända mot det med framtida verkan (så kallad opt-out, avregistrering).

För att implementera invändningen rent tekniskt ställs en opt-out-cookie in i din webbläsare. Den här cookien har endast som syfte att kartlägga din invändning. Observera att av tekniska skäl kan en opt-out-cookie endast användas för den webbläsare som den har ställts in för. Om du rensar dina cookies eller använder en annan webbläsare så behöver du göra om processen (invända på nytt).